Groen en energie in Zoetermeer 

Zoetermeer is een ‘groene’ stad. De inwoners zijn blij met het groen in de wijken en rond de stad. Het CDA wil het groene karakter in en om Zoetermeer behouden. Ruimte voor bouwen kan daarmee op gespannen voet staan.

Onze energievoorziening willen we verduurzamen. Het CDA wil inzetten op energiebesparing en CO2-reductie en investeren in de opwekking van duurzame energie. Van Nederland, en dus ook van Zoetermeer, wordt daarvoor een extra inspanning gevraagd. Ook afvalscheiding kan daaraan bijdragen. Door afval te scheiden, kan het beter worden hergebruikt en zo grondstof zijn voor een nieuwe bestemming.

 #waargaathetover? 
 

Beheer en onderhoud van de wijken in de stad

 #watdan? 

Het beheer en onderhoud in de stad willen we verbeteren. 

 #hoezodan? 

Enkele jaren geleden, tijdens de economische crisis, is er vanwege financiële bezuinigingen voor gekozen om het niveau van het beheer (b.v. opruimen van zwerfafval; schoonmaken van straatmeubilair; vegen van straten) en het onderhoud (b.v. groenonderhoud aan bomen, struiken en grassen) in Zoetermeer te verlagen. Veel inwoners storen zich nog altijd aan rommel op straat en slecht onderhouden groenvoorzieningen. Nu de crisis voorbij is en de economie weer aantrekt  - en daarmee de financiële budgetten - wil het CDA dat het niveau van beheer en onderhoud weer naar het oude niveau teruggaat.

 #hoedan? 

Het niveau van beheer en onderhoud in de stad willen we terug brengen naar het oude niveau. Dit kan door ook te kijken naar alternatieve werkwijzen als inschakeling van hoveniersbedrijven in combinatie met de medewerkers uit onze sociale werkvoorziening en mensen uit de Participatiewet. Het mes snijdt dan aan meerdere kanten, beter onderhoud en creëren van leerwerkplekken en omzet. Door inwoners, bedrijven en instellingen gemelde problemen met betrekking tot het beheer en onderhoud willen we met voorrang oppakken. Eigen initiatief van inwoners met betrekking tot het beheer en onderhoud in hun eigen woonbuurt willen we omarmen en faciliteren.

 #waarheendan? 

We willen dat de Zoetermeerse inwoners, bedrijven en instellingen weer tevreden kunnen zijn over het beheer en onderhoud in de stad. We willen dat onze stad schoon, opgeruimd en ‘groen’  is en blijft.

 #waargaathetover? 

Groen in en om de stad

 #watdan? 

De groene natuur in Zoetermeer (buurtparkjes; speelveldjes; bomen etc.) en om Zoetermeer (grote wijkparken; Balijbos; Meerpolder etc.) willen we behouden. 

 #hoezodan? 

Het 'groen' in en om Zoetermeer staat veelvuldig onder druk door nieuwe ontwikkelingen, zoals woningbouw, bedrijvigheid en wegenaanleg. Steeds ligt het gevaar op de loer dat daarvoor ‘groen’ wordt opgeofferd: van losse speelveldjes tot delen van wijkparken.

 
 

 #hoedan? 

Bij alle voorstellen en plannen waarbij 'groen' (natuur) wordt opgeofferd voor 'rood' (bebouwing) bekijken we of de buurt ermee versterkt wordt of niet. Als er groen weg moet, wil het CDA dat er kwaliteitsverbeteringen komen in het overblijvende groen. Als de omgeving andere wensen heeft om met het groen om te gaan, zoals een ontmoetingsplek voor jongeren of ouderen dient dat ook ter versterking van de kwaliteit van de buurt. 

 #waarheendan? 

Het groene karakter van Zoetermeer, zowel in als rondom de stad, dat zo gewaardeerd wordt door de inwoners, willen we behouden, omdat het een belangrijk onderdeel is van het thuis voelen in Zoetermeer.

 #waargaathetover? 

Afvalscheiding

 #watdan? 

Het CDA wil inzetten op het halen van de landelijke ambities bij de afvalscheiding.  

 #hoezodan? 

Zoetermeer haalt de  landelijke doelstellingen van 100 kilo restafval in 2020 per inwoner per jaar bij lange na niet. Wij vinden dat onwenselijk. Goed omgaan met het scheiden van huishoudelijk afval is nodig voor het behoud van een goed leefklimaat.

 #hoedan? 

De gemeente heeft het afvalophaalbeleid goed op orde, maar kan nog meer experimenteren met nieuwe aanpakken van het beter scheiden van afval, zoals met het aan huis ophalen van plastic. Het is van belang dat wijzelf als inwoners ons bewust zijn hoe we nog beter met afvalscheiding kunnen omgaan. We willen ook nadenken hoe we steeds minder gebruik kunnen gaan maken van plastic en veel meer aandacht schenken aan hergebruik. Daarom willen we veel aandacht besteden aan goede communicatie over het belang van afvalscheiding, over de feiten hoe afvalscheiding in Zoetermeer plaats heeft en tips over afvalscheiding. De aanpak kan per wijk anders zijn. 

 

 #waarheendan? 

Het percentage afvalscheiding substantieel verhogen voor een beter milieu.

 #waargaathetover? 

Een duurzaam energiegebruik bij de nieuwe bouwprojecten

 #watdan? 

Het CDA wil dat bij alle nieuwe bouwprojecten duurzaamheid prioriteit heeft.   

 #hoezodan? 

Het CDA wil zuinig omgaan met de aarde. Duurzaam omgaan met energie hoort daarbij. Bij alle nieuwe bouwprojecten willen we dat er rekening wordt gehouden met duurzaam energie gebruik en duurzame bouw van de woningen. 

 #hoedan? 

De gemeente stelt bij het vaststellen van onder andere de bestemmingsplannen voorwaarden aan het energieneutraal bouwen en wonen. Samen met de woningbouwcorporaties wil het CDA inzetten op energieneutrale woningen. Op basis van deze ervaringen willen ook de eigenaren van koopwoningen zoveel mogelijk ondersteunen om de woningen om te bouwen naar energieneutrale woningen, alsmede anticiperen op het uitfaseren van aardgas 

 #waarheendan? 

Het CDA wil dat Zoetermeer een duurzamere stad is.

 #waargaathetover? 

Energietransitie

 #watdan? 

Zorgen dat Zoetermeer in de top komt van gemeenten met energiezuinige initiatieven, gedragen door de inwoners.   

 #hoezodan? 

Energietransitie gaat niet alleen over de omslag naar hernieuwbare energie, maar ook over het beter, minder en slimmer gebruiken van energie. 

 #hoedan? 

Het CDA wil besparen op energie door de gemeente ondersteuning aan inwoners te bieden hoe zij hun woningen kunnen voorzien van isolatie en nul-op-de-meter woningen en verplichte energiebesparende maatregelen bij gebouwen. Het CDA wil ook onderzoek doen naar de mogelijkheden van reststromen en alternatieve energiebronnen, zoals warmterotondes in Zoetermeer. Verduurzamen is geen makkelijke opgave. De gemeente heeft voorbeeldrol, maar kan het niet alleen. Wij verwachten van onze inwoners dat ze actief meedoen.

De Energiekansenkaart helpt daarbij doordat het een overzicht geeft van kansen en potentiële mogelijkheden van verschillende energievormen. Het CDA wil de Energiesafari hernieuwd inzetten om de het energieverlies van huizen via infraroodcamera’s inzichtelijk te maken en ondersteuning bieden bij het dichten daarvan. Tevens zal de gemeente bevorderen dat er meer zonnepanelen geïnstalleerd worden op daken van huizen en utiliteitsgebouwen.

 #waarheendan? 

De wereld mooier achterlaten dan dat we haar aantreffen door duurzaam energiegebruik.