Bereikbaarheid, mobiliteit en parkeren in Zoetermeer 

Zodra je de deur uitstapt wil je ergens naar toe. Lopen, fietsen, auto of OV zijn de opties. Binnen Zoetermeer is er een uitstekend netwerk aan voet- en fietspaden. De veel ongelijkvloerse kruisingen met het hoofdwegenet is goed voor de verkeersveiligheid, en leidt tot snellere doorstroming.

Ook met de auto kan je in Zoetermeer op pad en makkelijk naar buiten Zoetermeer. Het OV is er volop maar beperkt in tijd en bereik binnen Zoetermeer zelf.

 #waargaathetover? 

Veilige fietsstad

 

 #watdan? 

Het CDA wil dat Zoetermeer een goede en veilige fietsstad met veilige, gratis fietsenstallingen blijft. 

 #hoezodan? 

De gemeente heeft zich al jarenlang ingespannen om het fietsverkeer in onze stad veel veiligheid te bieden.. Het CDA wil het gebruik van de fiets en de fietspaden stimuleren, voor het milieu, maar ook voor een gezonde leefstijl. We willen aantrekkelijk zijn voor bezoekers en scholieren van buiten Zoetermeer, daarvoor zijn snelfietspaden nodig.

 #hoedan? 

We willen een actief fietsbeleid voeren, in samenspraak met fietsgebruikers en fietsbelangenorganisaties. Waar verbetermogelijkheden in de fietsveiligheid en -bereikbaarheid wordt gesignaleerd, willen we dat zo snel mogelijk opgepakken. Het faciliteren van elektrische fietsen vinden wij belangrijk.

 #waarheendan? 

Het CDA wil dat Zoetermeer een goede en veilige fietsstad is en blijft. Er willen goede fietsverbindingen tussen de wijken, naar het stadscentrum en naar het groen om Zoetermeer. Samen met de provincie en omliggende gemeenten dienen snelfietspaden aangelegd te worden naar Den Haag, Delft, Rotterdam, Gouda en Leiden.

 #waargaathetover? 
 

Vitaal Randstedelijk

OV-netwerk

 #watdan? 

Verbetering van de positionering van de stad in het Randstedelijk OV-netwerk. 

 #hoezodan? 

Zoetermeer is de derde stad van Zuid-Holland. Het heeft een strategische ligging met zeer goede auto-bereikbaarheid, maar met het OV is Den Haag beter bereikbaar dan onze buurgemeente Benthuizen. Binnen Zoetermeer kan een reis met het OV van Rokkeveen naar Noordhove een uur duren. Een OV-reis binnen Zoetermeer zou maximaal een half uur mogen duren. Een reis in de regio duurt maximaal een uur met het openbaar vervoer. Optimale bereikbaarheid, en onderdeel zijn van het Randstedelijk netwerk is essentieel voor het aantrekken van nieuwe bedrijvigheid en werkgelegenheid.

 #hoedan? 

Het CDA wil doorpakken: station Bleizo (nieuwe naam: Lansingerland – Zoetermeer) als springplank benutten voor een lightrailverbindingen naar Rotterdam en Leiden. Wij willen bijdragen aan, en deel uitmaken van, een vitaal Randstedelijk OV-netwerk. De realisering van station Bleizo, en de komst van intercityhalte Zoetermeer zijn belangrijke verbeteringen. 

 #waarheendan? 

Binnen een uur vanuit Zoetermeer met het OV in de regio te zijn.

 #waargaathetover? 

(Auto)bereikbaarheid

 

 #watdan? 

De bereikbaarheid per auto van alle plekken in de stad willen wij goed houden. Voor een goede doorstroming is het belangrijk dat alle wijken goed ontsloten zijn via de hoofdwegenstructuur (Afrikaweg, Europaweg, Australiëweg, Oostweg, Zuidweg, Amerikaweg en Aziëweg).  

 #hoezodan? 

De bereikbaarheid van Zoetermeer is een van haar kernkwaliteiten. Inwoners en bezoekers willen en kunnen vlot de stad in en uit. Ondanks het toenemende autoverkeer willen we dat de kwaliteit van leven in de stad goed blijft – en zo mogelijk beter wordt. Ook Zoetermeer wordt steeds drukker. Er komen meer inwoners en het autobezit neemt toe, evenals het autogebruik. Filevorming en andere vertragingen, zoals in veel grote steden, willen we niet in Zoetermeer. We willen een goede kwaliteit van leven in de stad (luchtkwaliteit; geluidshinder; parkeerruimte etc.) waarborgen.

 #hoedan? 

Onnodig autogebruik in Zoetermeer willen we ontmoedigen, door onze inwoners te laten nadenken of het gebruik van de auto echt nodig is. Om dat te ondersteunen zetten we in op het bieden van goede alternatieven zoals OV-bereikbaarheid (intercityhalte) en goede fietsnetwerken binnen de stad en haar directe omgeving.

Het CDA wil dat de doorstroming van het autoverkeer in en rondom de stad optimaal is.

De autoverbindingen vanuit Zoetermeer naar Den Haag, Gouda en Utrecht zijn goed op orde. De kwaliteit hiervan willen we waarborgen. De autoverbindingen vanuit Zoetermeer naar Leiden, Rotterdam en Amsterdam kunnen beter. We willen dat in regionaal verband oppakken.   

 #waarheendan? 

We willen de kwaliteit van Zoetermeer als bereikbare stad en kwaliteit van leven behouden. 

 #waargaathetover? 

Parkeerruimte in

de wijken

 

 #watdan? 

Het CDA wil voldoende parkeerruimte in de wijken met speciale aandacht voor nieuw te ontwikkelen wijken.  

 #hoezodan? 

Uit onderzoeken van de gemeente is bekend dat er in verschillende buurten onvoldoende parkeergelegenheid is. Meer parkeerplaatsen aanleggen vraagt vaak om oplossingen waarbij ook de groenvoorziening in de buurt onderwerp van discussie is. De nieuwe ontwikkelingen in relatie tot de bouw van extra woningen in de stad betekenen dat er een heel goed inzicht in alle mobiliteits- en parkeerknelpunten moeten zijn zodat er goede afwegingen kunnen komen over aantallen parkeerplekken en doorstroming in een (nieuwe) wijk.

 #hoedan? 

Het CDA ondersteunt activiteiten van inwoners om een betere parkeersituatie in hun buurt te bereiken. Het CDA wil zich inzetten om - binnen de gemeentelijke inspraakkaders - oplossingen te helpen bereiken, die de instemming hebben van de buurtbewoners. Voorwaarde is dat een probleemverschuiving naar aangrenzende buurten wordt vermeden.

Bij nieuwe woningen dient er aandacht te zijn voor het parkeren als onderdeel van de woningen en niet op alleen voor parkeren in de straat.

 #waarheendan? 

Om de stad leefbaar te houden zijn voldoende en goede parkeervoorzieningen nodig.