Samen leven en elkaar ontmoeten in Zoetermeer 

Het Zoetermeer dat het CDA voor ogen heeft begint bij een sterke samenleving waarin alle inwoners zich veilig en thuis voelen, omdat ze weten dat er altijd iemand is die naar hen omkijkt. Niemand staat er alleen voor. Een sterke samenleving is gebouwd op saamhorigheid en gedeelde verantwoordelijkheid en geeft mensen directe invloed op hun eigen leefomgeving. De Zoetermeerse samenleving maken we zelf. In Zoetermeer leven we samen, voor elkaar en met elkaar.

 #Waargaathetover? 

Zoetermeer, een stad om je thuis te voelen

 

 #watdan? 

Het CDA wil dat Zoetermeer voor iedere inwoner, maar ook voor ieder bedrijf en iedere instelling, aanvoelt als een stad om je thuis te voelen. 

 #hoezodan? 

Naarmate onze stad verder groeit, ontstaat het risico dat Zoetermeer wordt bestuurd als een bedrijf, met financiële overwegingen als doorslaggevend argument bij het maken van keuzes. Zo ziet het CDA het besturen van de stad niet. Voor het CDA geldt dat Zoetermeer draait om onze inwoners, ondernemers, instellingen, verenigingen, vrijwilligers die zich gehoord en serieus genomen voelen.

 #hoedan? 

Het CDA zal in haar keuzes voor de toekomst van de stad eerst aandacht hebben voor de gevolgen voor de mensen en daarna voor de stenen. Dit betekent goed luisteren naar de wensen van al onze inwoners, ook zij die zich minder laten horen. Bij het maken van (financiële) keuzes zullen we de belangen van de inwoners van de stad voorop stellen. Als stad hoeven we geen winst te maken. Wel willen we zorgvuldig omgaan met gemeenschapsgelden, want dat is ons geld.

.

 #waarheendan? 

Het CDA wil een stadsbestuur dat in dienst staat van onze inwoners en alle belangen in overweging neemt.

 

Burgerschap

 #Waargaathetover? 

Het CDA wil in Zoetermeer samenleven en samenwerken met respect, verbondenheid en betrokkenheid voor elkaars verschillen, ongeacht geloof, ras, gender, leeftijd, politieke voorkeur vanuit de waarden en normen die in ons land gelden. 

 #watdan? 

 #hoezodan? 

In Zoetermeer wonen mensen van ongeveer 120 verschillende nationaliteiten. Burgerschap vraagt om een gedeeld besef van die waarden en normen, van rechten en plichten en een gedeelde taal. Daarbinnen ontstaat ruimte voor solidariteit en voor verschil in opvattingen, ambities en vaardigheden. Het CDA vindt iedere inwoner van Zoetermeer waardevol. We komen het beste tot ons recht als we met elkaar kunnen samenleven. En omdat we kwetsbaar en niet perfect zijn, hebben we elkaar nodig. Iedereen heeft talenten en we willen elkaar daarbij helpen.

 #hoedan? 

Het mogelijk maken van ontmoetingen tussen mensen om elkaar beter te leren kennen. Een voorbeeld is een koffiesoos in de wijk. Onze inwoners kunnen daar terecht voor een praatje, maar kunnen ook contact hebben met de gemeente. Zij kunnen hier terecht voor informatie over de wijk, vrijwilligerswerk en zorg hebben voor elkaar. 

 #waarheendan? 

Het CDA wil dat Zoetermeerder elkaar kunnen ontmoeten en begrijpen, zodat de afstand tot elkaar vermindert. Mensen die elkaar begrijpen willen besluiten nemen die in samenhang worden genomen en breed gedragen zijn.

 #Waargaathetover? 
 

Meedoen

 #watdan? 

Het CDA wil dat iedereen in de stad meedoet, onder het motto ‘Iedereen kan iets, dus iedereen doet iets’.  

 #hoezodan? 

Als je je ergens thuis voelt, wil je ook een bijdrage leveren aan activiteiten om de stad en de wijk mooier en gezelliger te maken. Meedoen heeft meerdere doelen. Het helpt bijvoorbeeld om eenzaamheid actief tegen te gaan, maar geeft ook betrokkenheid met je eigen omgeving. We willen dat mensen met een beperking zo veel mogelijk meedoen in onze gemeente en daartoe ook in staat worden gesteld.

 #hoedan? 

Het CDA wil goede onderlinge contacten. Zoals communicatie met en inzicht in activiteiten en contact voor ouderen en andere leeftijdsgroepen. Het CDA wil sterke wijken. Dat kan worden gerealiseerd door vanuit de gemeente beter inzicht te geven hoe wijkactiviteiten, bijvoorbeeld wijkfestivals, van de grond kunnen komen. En door jongeren actief te betrekken bij projecten in de wijk. Als wijkontmoetingscentra ook in het weekend open zijn, biedt dat inwoners van de wijk de gelegenheid om elkaar te ontmoeten. 

 #waarheendan? 

Het CDA wil dat inwoners ervaren dat zij echt onderdeel zijn van Zoetermeer en daar ook een bijdrage aan willen leveren.