Samen wonen in Zoetermeer 

 #Waargaathetover? 

Groei naar een

sterker Zoetermeer

 

 #watdan? 

Het CDA ziet in de voornemens om extra woningen in Zoetermeer te gaan bouwen, een kans om de  stad sterker te maken. 

 #hoezodan? 

Zoetermeer verandert. Van huishoudens met veelal gezinnen, naar een stad met veel verschillende leefvormen. De bestaande stad vertoont steeds vaker plekken in wijken die minder goed onderhouden zijn. De stad heeft onderhoud nodig en vernieuwing. Alle inwoners verdienen een mooie plek in Zoetermeer. De bouwagenda biedt kansen om nieuwe kwaliteiten aan de stad toe te voegen, zolang we gaan voor kwaliteit boven kwantiteit. Het extra bouwen van woningen kan dit ondersteunen. Het gaat niet om de aantallen extra woningen, het gaat om het behoud van de menselijke maat en de kwaliteit van wonen en leven.

 #hoedan? 

Bij de bestaande stad kijkt het CDA niet alleen naar de voorzieningen, maar ook naar het bestaande woonaanbod. Nieuwbouw willen we samen laten gaan met investeringen in de bestaande stad. Gerichte impulsen voor het sociale functioneren van wijken mogen daarbij niet ontbreken. Het CDA wil dat nieuwe woonmilieus bijdragen leveren aan de leefbaarheid en de sociale cohesie. Dat betekent ook zorg dragen voor  preventie van huisuitzettingen en voor daklozenopvang. Het CDA wil dat er samenhang is in bouwen, mobiliteit en doorstroming in de stad. We willen een overkapping onderzoeken van de A12, zodat Zoetermeer één stad is en niet gescheiden is door de snelweg.

 #waarheendan? 

Een stad waar het prettig wonen is, waar voorzieningen, onderwijs, werk, zorg, goede bereikbaarheid en groen is. Een stad die we door kunnen geven aan onze kinderen.

Woningen met kwaliteit in de nieuwe woningbouw

 #Waargaathetover? 
 

 #watdan? 

Het CDA wil dat de nieuw te bouwen woningen kwalitatief hoogwaardige woningen zijn in een groene omgeving. 

 #hoezodan? 

De samenstelling van de bevolking van Zoetermeer verandert. De stad is nu kwetsbaar door te eenzijdige bouw. Een meer veelzijdig profiel met meer kwaliteit is nodig voor de toekomst van Zoetermeer. Huizen en voorzieningen zijn vooral gericht op gezinnen. Zoetermeer is een gezinsstad met veel groen. Dat willen we behouden. Maar kleine kinderen worden groot en ouders worden de ouderen. Jong en oud voelt zich thuis in Zoetermeer en wil daar graag blijven wonen.Daar zijn wel geschikte woningen voor nodig. Daarom is extra, maar anders en kwalitatief bouwen van belang.. Veel van onze inwoners vinden het prettig om verschillende doelgroepen in de buurt en de wijk te hebben. Voor Zoetermeer en de Zoetermeerders.

 #hoedan? 

Naast het bouwen van hoogwaardige nieuwe woningen, wil het CDA ook doorstroming bevorderen door het aanbieden van veelzijdige woningen, zoals ouderenwoningen, levensloopbestendige woningen, betaalbare huur- en koopwoningen, duurdere koopwoningen, combinatiewoningen en bovenal: samenhang in het ontwikkelen van een veelzijdig aanbod. 

 #waarheendan? 

Het CDA wil dat Zoetermeer een groene stad blijft met woningen die een hoge kwaliteit kennen  voor jongeren, ouderen en gezinnen, zodat we ons  thuis voelen waar we wonen.

 #Waargaathetover? 

Kindvriendelijke buurten en speelgelegenheden

 

 #watdan? 

Ieder kind verdient een veilige en uitdagende leefomgeving waarin het kan spelen en veilig opgroeien.  

 #hoezodan? 

De buurt waarin kinderen opgroeien is erg belangrijk. Het CDA vindt het van belang dat kinderen veel buiten kunnen spelen: ze leren daardoor spelenderwijs samen te leven. Spelen in de buitenlucht is gezond en beweging draagt bij aan het voorkomen van overgewicht. Een goede inrichting van de openbare ruimte die buiten spelen mogelijk en aantrekkelijk maakt, is daarom essentieel. De buurten waarin kinderen opgroeien willen we veilig hebben voor hen.  

 #hoedan? 

  • Het CDA zal blijven zorgen dat de speelplekken voor de jonge kinderen, maar ook voor jongeren geschikt zijn voor verschillende soorten spel en ontmoeting, voor alle leeftijden en voor kinderen met en zonder beperking. Uiteraard is betrokkenheid van de buurt hierin een belangrijke randvoorwaarde. Het CDA gaat ervan uit dat speelgelegenheden, die intensief worden gebruikt, kunnen rekenen op veel toezicht van omwonende ouders. De rol van de gemeente is vooral te zorgen voor een goede inpassing in de omgeving en voor veilige speeltoestellen.

  • We willen jongeren de gelegenheid geven om activiteiten in de wijk ook zelf te organiseren.

  • Wij bepleiten strenge handhaving van verkeersovertredingen in kinderrijke buurten en in de omgeving van scholen en (sport)parken. Het CDA wil een gerichte aanpak van criminaliteit en verkeersonveilige situaties bij voorrang in kinderrijke buurten.

 #waarheendan? 

Jonge kinderen en jongeren zich thuis te laten voelen in Zoetermeer door hen de gelegenheid te bieden zich in de buurt en de wijk te ontplooien, zoals op schoolpleinen, sportveldjes zoals Cruyff Courts en speelplaatsen.

Woonservicezones

voor ouderen

 #Waargaathetover? 
 

 #watdan? 

Het CDA wil tenminste 7 woonservicezones voor ouderen in Zoetermeer.

 #hoezodan? 

Zelfstandig in een bekende omgeving blijven wonen kan niet alleen heel prettig voor jezelf zijn, maar is ook een minder grote belasting van de gezondheidszorg. 

 #hoedan? 

Het CDA wil voldoende woonservicezones voor ouderen in Zoetermeer. Woonservicezones zijn plaatsen of gebieden waar ouderen en andere kwetsbare groepen langer zelfstandig kunnen blijven wonen door goed toegankelijke woningen en woonomgeving en doordat er specifieke zorg- en welzijnsvoorzieningen zijn. Bij voorkeur gesitueerd in de nabijheid van winkelcentra. Ook de woningcorporaties en zorgaanbieders hebben een belangrijke rol bij de totstandkoming daarvan. 

 #waarheendan? 

Het CDA wil dat ouderen zo lang als zij zelf willen zelfstandig kunnen blijven wonen met voldoende zorg en voorzieningen in de buurt.

Jongerenwoningen

 #Waargaathetover? 
 

 #watdan? 

Het CDA wil dat er meer jongerenwoningen komen in Zoetermeer. 

 #hoezodan? 

Op het moment zijn er enorme wachtlijsten voor jongeren die een betaalbare starterswoning willen in Zoetermeer. Hoewel zij hier graag willen wonen, moeten zij soms noodgedwongen uitwijken naar een andere stad. Dat willen we tegengaan, omdat elke doelgroep Zoetermeer haar thuis mag noemen. 

 #hoedan? 

Projectontwikkelaars aanmoedigen en ondersteunen bij projecten waarbij jongerenwoningen worden gebouwd of bestaande gebouwen worden verbouwd tot jongerenwoningen. 

 #waarheendan? 

We willen dat Zoetermeer een stad is waar jongeren kunnen wonen. Zo blijft de bevolking van Zoetermeer ook bestaan uit diverse groepen.

 #Waargaathetover? 

Integratie

 #watdan? 

 

Het CDA wil dat we in Zoetermeer onze bijdrage leveren aan het huisvesten van statushouders en hen helpen te integreren in de Zoetermeerse samenleving.  

 #hoezodan? 

Er zijn landelijke afspraken gemaakt over de opvang van statushouders. Ten tijde van de crisisnoodopvang in De Veur, eind 2015, bleken heel veel Zoetermeerders klaar te staan om die nieuwkomers - al was het maar kort - op te vangen en te helpen. Maar er waren ook veel Zoetermeerders met vragen en angsten. Door de vermindering van de vluchtelingenstromen is de discussie  op dit moment minder prominent. Het CDA wil echter dat we permanent met elkaar in gesprek blijven over de overeenkomsten en verschillen tussen mensen met verschillende culturele achtergronden.  

 #hoedan? 

Zoetermeer zal jaarlijks haar deel van de statushouders huisvesten. Niet omdat het moet, maar omdat het CDA vindt dat ook statushouders recht hebben op een thuis. Daarvoor willen we de statushouders helpen integreren in onze Zoetermeerse samenleving. Tegelijkertijd ziet het CDA dat het vermogen om mensen op te vangen in ons midden niet onbeperkt is en het voor vluchtelingen en de omgeving waarin zij hun thuis vinden belangrijk is om daar rekening mee te houden.

 

Het CDA wil een integrale aanpak voor mensen die hier kort, maar ook al langer wonen. Samenhang tussen huisvesting, gezondheid, scholing en door met name een verbinding te leggen tussen taalonderwijs, werk, integratie en participatie. Met aandacht voor álle Zoetermeerse inwoners: de samenleving vraagt om ècht samen-leven. Onze insteek is dat àlle Zoetermeerders, inclusief de nieuwkomers, er beter van worden.

 #waarheendan? 

Een Zoetermeer waarin inwoners samen werken en leven in een samenleving met meer sociale samenhang en binding en variatie, die sterker is omdat men samen optrekt en overlegt.

Veiligheid

 #Waargaathetover? 
 

 #watdan? 

De veiligheid in Zoetermeer, zowel de objectieve veiligheid (de harde ‘cijfers’) als de subjectieve veiligheid (het veiligheidsgevoel), willen we permanent laten toenemen.  

 #hoezodan? 

Veiligheid is een basisbehoefte in een sterke samenleving, waarin wij ons thuis en geborgen voelen. Alledaagse vormen van overlast en criminaliteit, georganiseerde misdaad en de dreiging van terrorisme zorgen voor een toenemend gevoel van onveiligheid. Ieder veiligheidsincident in de stad kan dat gevoel versterken.  

 #hoedan? 

Op ieder gepleegd misdrijf willen dat er snel en adequaat wordt gereageerd. Beter nog is als misdrijven door preventieve maatregelen worden voorkomen. Daarbij is niet alleen de politie aan zet. De gemeente, woningcorporaties en anderen, maar ook inwoners zelf kunnen en moeten daaraan bijdragen, bijvoorbeeld door preventieve maatregelen te nemen, goed op te letten en verdachte situaties snel door te geven.

Daarnaast wil het CDA dat er de gemeente aandacht besteed aan de veiligheidsgevoelens van onze inwoners. We denken aan voorlichting en communicatie, maar ook aan het aanpakken van stille en enge plekken (bijvoorbeeld door het snoeien van hoge beplanting; het aanbrengen van goede verlichting). Dergelijke maatregelen zorgen ervoor dat onze inwoners zich veiliger voelen.

 #waarheendan? 

We willen dat elke inwoner van Zoetermeer zich overal in de stad veilig voelt. 

Overlast

 #Waargaathetover? 
 

 #watdan? 

Het CDA wil overlast in de buurt, overlastgevend gedrag, maar – waar nodig – ook bewoners die overlast veroorzaken aanpakken.  

 #hoezodan? 

Het gevoel van veiligheid en leefbaarheid wordt het meest aangetast als dat gebeurt in je eigen wijk of buurt, of als het je zelfs overkomt in je eigen woning of leefomgeving.  

 #hoedan? 

Het CDA vindt preventie en bemiddeling het belangrijkste middel om overlast te bestrijden. Als bemiddeling geen succes heeft, willen we dat overlastgevend gedrag en bewoners die overlast veroorzaken snel, duidelijk en stevig worden aangepakt. Het CDA wil handhaving op schending van afspraken. Bij de aanpak willen we dat zoveel mogelijk relevante instanties samenwerken, zoals gemeente, politie en woningcorporaties.

 #waarheendan? 

Het CDA wil dat Zoetermeer voor alle inwoners een ideale woonstad is. Overlastgevend gedrag en bewoners die overlast veroorzaken, horen daar niet bij. We willen dat iedere Zoetermeerder veilig en prettig voelt, zeker in zijn of haar eigen woning of leefomgeving.

Rust en ruimte

 #Waargaathetover? 
 

 #watdan? 

Het CDA wil dat er voldoende mogelijkheden zijn voor onze inwoners om rust en ruimte te ervaren.  

 #hoezodan? 

In een tijd waarin steeds meer activiteiten 24/7, 365 dagen doorgaan en ook het weekend steeds meer gewone werkdagen lijken te zijn, pleit het CDA voor ruimte en rust om bij te komen. De winkelwet zorgt dat op alle momenten van de week economische activiteiten mogelijk zijn. Het aantal evenementen neemt toe. We gaan steeds meer binnenstedelijk bouwen. Geluidsoverlast en constante druk om altijd te presteren nemen toe.  

 #hoedan? 

Het creëren dan wel in stand houden van ‘stilteplekken’. Dat kan door behoud van en respect voor ruimten waarin mensen in rust bijeenkomen, zoals kerken, en door genoeg groen te houden om te genieten van de rust en ruimte om ons heen. We willen evenementen zo mogelijk niet in de directe omgeving van woningen houden. Hierbij kunnen ruimere eisen gelden voor het stadscentrum.

 #waarheendan? 

Het CDA wil dat onze inwoners zoveel mogelijk rust en ruimte kunnen blijven ervaren, om met de eisen van de huidige tijd te kunnen omgaan.