Werken en leren in Zoetermeer 

Een eerlijke economie zorgt voor vooruitgang en winst door onderlinge samenwerking, samenwerking met het onderwijs en maatschappelijk ondernemen. Daarom zet het CDA zich in voor een sterk MKB, de kern van een gezond wijk- en stadscentrum. We willen verbinding zoeken tussen de behoeftes en de kracht van het Zoetermeerse bedrijfsleven en onderwijs. Daarnaast vindt het CDA een duurzame economie van groot belang. Niet alleen voor het milieu, maar ook voor iedereen die deel uitmaakt van deze economie. Dat geldt voor werknemers en werkgevers die naar stabiliteit verlangen en voor de vrijwilligers en organisaties die een onmisbare bijdrage leveren in Zoetermeer.

 #waargaathetover? 

Werk en werkgelegenheid in Zoetermeer

 

 #watdan? 

Het CDA wil dat Zoetermeerders - als ze dat willen- kunnen werken in Zoetermeer. 

 #hoezodan? 

Het CDA wil werkgelegenheid in een eerlijke economie die gericht is op de lange termijn, op kwaliteit en op een eerlijke prijs, waar winst niet de sterkste drijfveer is. Dat is een keuze voor maatschappelijk verantwoord ondernemen, duurzaamheid, innovatie en ruimte voor initiatieven voor bedrijven. Het midden- en kleinbedrijf is een belangrijke motor voor de werkgelegenheid. We willen ruim baan voor het MKB en familiebedrijven, kennisinstellingen, ondernemers en onderwijsorganisaties om Zoetermeer en de regio economisch te laten bloeien. De instroom in de Sociale Werkvoorziening is per 1 januari 2015 gestopt. Hierdoor dreigt een substantieel aantal inwoners met een beperking die willen werken, buiten de boot te vallen. Daarnaast zijn er diverse vrijwilligersorganisaties die mensen met een detentie achtergrond steunen. Zij verdienen betere ondersteuning. We willen bezien waar de obstakels zijn en deze wegnemen.

 #hoedan? 

Aandacht hebben voor maatschappelijke ondernemingen en ondernemingen met een maatschappelijke missie. Dat kan zijn een wijkrestaurant of een schoenmaker die jongeren met achterstanden helpt. Het CDA wil de administratieve regelgeving tot het minimum beperken. We willen innovatie op allerlei terreinen bevorderen. Kleine ondernemers, zoals in de Dorpsstraat, genieten voorrang bij ondersteunende maatregelen. Oneerlijke concurrentie willen we tegengaan. Ondernemers op bedrijfsterreinen die aangewezen worden voor de nieuwe woongebieden en die elders in Zoetermeer verder willen gaan dient de gemeente te ondersteunen voor het behoud van de werkgelegenheid. Waar mogelijk en wenselijk moeten vormen van publiek/privaat ondernemerschap worden gestimuleerd. Het CDA is van mening dat alle beschikbare plaatsen die onze gemeente krijgt voor Beschutte werkplekken, snel en doelmatig worden ingevuld. Mensen die uit detentie komen, moeten zo snel als mogelijk aan het werk worden geholpen. Door de ondernemers daarbij optimaal te ontzorgen, creëren we meer werk voor onze burgers aan de onderkant van de arbeidsmarkt.

 #waarheendan? 

Het CDA wil dat Zoetermeer een aantrekkelijk stad is om te wonen, te werken én te ondernemen.

Een sterke binnenstad en wijkwinkelcentra door een Retaildeal

 #waargaathetover? 
 

 #watdan? 

Het CDA wil een sterke binnenstad en sterke wijkwinkelcentra door het afsluiten van een Retaildeal waar alle partijen, zoals ondernemers, bewoners en gemeente, die betrokken zijn bij de detailhandel en horeca  bespreken hoe het toekomstige aanbod eruit gaat zien.  

 #hoezodan? 

Het CDA wil een sterke en aantrekkelijke binnenstad. Een binnenstad voor alle generaties, jong en oud. Een stad met een hart en een ziel en waar onze inwoners graag komen. Veel voorstellen zijn ontwikkeld, zoals in de Dorpsstraat, het Stadshart en het Dobbe-gebied, maar we gaan ons inzetten op de verbinding tussen die gebieden. De winkelleegstand in de Passage baart ons zorgen. We willen een diversiteit aan winkels en horeca in de binnenstad, maar ook in de wijkwinkelcentra.

 #hoedan? 

Het CDA wil een Retailagenda waarin de ondernemingen in de binnenstad en de wijkwinkelcentra in samenhang worden bekeken, zodat het winkelaanbod en de dienstverlening elkaar versterken. Met de uitkomsten van het overleg maakt de gemeente een actieplan voor een horeca en detailhandel die ook in de toekomst aantrekkelijk blijft.  

 #waarheendan? 

Het CDA wil mooie, bloeiende, levendige Zoetermeerse winkelcentra (Stadshart, Woonhart, Dorpsstraat en wijk- en buurtwinkelcentra) met een goede diversiteit aan winkelaanbod, die voorzien in de behoefte van de inwoners en bezoekers.

 #waargaathetover? 

Ondersteuning vrijwilligers

 

 #watdan? 

Het CDA wil dat de vrijwilligers in Zoetermeer zo goed mogelijk worden ondersteund.  

 #hoezodan? 

Het belang van vrijwilligers voor de Zoetermeerse samenleving is groot. Zij zijn het cement tussen de voegen van onze samenleving. Ze hebben een smeeroliefunctie. Daarom is het belangrijk dat hun werkzaamheden op waarde geschat worden, en ondersteund en gefaciliteerd worden waar nodig.

 #hoedan? 

Het CDA stelt een vrijwilligersombudsman voor, die belemmeringen voor vrijwilligerswerk opspoort en aanpakt. Vele verenigingen in de sport, de zorg of de muziek hebben moeite om vrijwilligers te vinden. We gaan ons inzetten dat het werven van vrijwilligers innovatiever gaat. Inwoners willen graag anderen helpen, maar liever ondersteunen liever bij een project dan vast te zitten aan een regelmatige tijdsbesteding.

De manier waarop de laatste jaren het vrijwilligerswerk is gefinancierd is een belemmering gebleken bij het ondersteunen van de verschillende vrijwilligersorganisaties. De financiering willen we anders vormgeven, meer projectmatig dan aan een vaste combinatie van professionele organisaties.

 #waarheendan? 

In Zoetermeer hebben vrijwilligers taken die de gemeente niet hoeft te vervullen. 

Vrijwilligerswerk scholieren

 #waargaathetover? 
 

 #watdan? 

Het CDA wil scholen ondersteunen bij initiatieven om het vrijwilligerswerk onder scholieren te stimuleren. We willen het basis- en middelbare scholen mogelijk maken om initiatieven rondom vrijwilligerswerk optimaal vorm te geven. Hierbij willen we dat bedrijven in de buurt ook betrokken zijn.  

 #hoezodan? 

Het belang van maatschappelijke stages voor jongeren is om kennis te maken met vrijwilligerswerk en andere facetten van de maatschappij te ervaren.

 #hoedan? 

Het CDA wil dat de gemeente bevordert dat deze initiatieven in Zoetermeer meerjarig worden voortgezet met medewerking van de bedrijven in de stad.  

 #waarheendan? 

Iedere leerling van een middelbare school heeft een maatschappelijke stage gedaan.

Leren in

Zoetermeer

 #waargaathetover? 
 

 #watdan? 

Aansluiten van het onderwijs op de belangrijkste werkgevers in Zoetermeer.

 #hoezodan? 

Het CDA wil dat in Zoetermeer voldoende eigen werkgelegenheid is en waar het onderwijs aansluit op de focussectoren in Zoetermeer. 

 #hoedan? 

De ontwikkelingen in de Dutch Innovation Factory (DIF) vormen een stimulans voor hieruit komende werkgelegenheid. Het CDA wil dat bedrijven gevoed worden door alle vernieuwende initiatieven uit de DIF.  

 #waarheendan? 

Het CDA wil dat Zoetermeer een aanvulling is op de universiteiten in Leiden, Delft en Rotterdam.

Een ‘vangnet’ voor mensen die dat nodig hebben

 #waargaathetover? 
 

 #watdan? 

Bijstand bieden aan inwoners die in moeilijke omstandigheden verkeren.

 #hoezodan? 

Het CDA wil dat in onze gemeente niemand er alleen voor hoeft te staan. Inwoners die in moeilijke omstandigheden verkeren (bijvoorbeeld geen werk, weinig sociale contacten, beperkingen hebben), willen we bijstand bieden. Voor het CDA gaat dat verder dan het (tijdelijk) bieden van een inkomen. We willen dat inwoners een perspectief hebben op de toekomst en zoveel als mogelijk onder de mensen zijn en een betekenisvolle dag invulling hebben.

 #hoedan? 

Het CDA is kritisch op re-integratie inspanningen voor mensen in een bijstandspositie. We willen dat re-integratie effectiever verloopt en mensen die lang in de bijstand zitten geholpen worden. Dat kan door hen andere omgevingen te bieden en daarin vertrouwen en enthousiasme op te bouwen om werk te vinden. Een activerend beleid en een enthousiaste uitvoering waar iedereen goed in beeld wordt gebracht en niemand wordt afgeschreven, past daarbij. Onze burgers met een lange afstand tot de arbeidsmarkt moeten leer-werktrajecten worden aangeboden welke aansluiten bij de vraag op de arbeidsmarkt. Het doel is het verkrijgen van een reguliere baan.Voor diegenen die in de situatie verkeren dat werken (nog) niet mogelijk is, willen we dat er voor de samenleving waardevol vrijwilligerswerk, een werkend perspectief wordt.

 #waarheendan? 

Een perspectief voor iedereen, is een perspectief voor een sterke samenleving. Iedereen is waardevol!

Meer stageplekken

voor jongeren

 #waargaathetover? 
 

 #watdan? 

Het CDA vindt dat de gemeente zich beter inzet voor stageplekken voor jongeren.

 #hoezodan? 

Het lopen van een stage is voor veel opleidingen verplicht. Het is voor veel jongeren lastig om een stageplek te vinden, laat staan in de buurt van Zoetermeer. Er zou volgens het CDA geen enkel obstakel moeten zijn in het volgen van onderwijs.

 #hoedan? 

De gemeente moet bedrijven aansporen om (meer) stagiaires aan te nemen. Daarnaast kan de gemeente proberen om stageplekken te maken bij toekomstige projecten die worden opgezet. De gemeente kan zelf het goede voorbeeld geven bij het aanbieden van stageplaatsen.Hierbij wordt nadrukkelijk aandacht gegeven aan kwetsbare jongeren en jongeren met een beperking.  

 #waarheendan? 

Uiteindelijk zouden er in Zoetermeer meer stageplekken beschikbaar moeten zijn bij bedrijven en publieke instellingen zodat jongeren ongehinderd hun diploma kunnen halen.