Zorg in Zoetermeer

Het CDA staat voor ontwikkeling en perspectief voor iedereen en het besef dat niemand dat alleen kan bereiken. Zorg voor elkaar zien wij als onlosmakelijk onderdeel van het leven. Dat doen we binnen families, groepen van naasten en in onze maatschappij als vanzelfsprekend. Iedereen beschikt over een omgeving en we willen daar recht aan doen en zeker niet verstoren wat de eigen omgeving al doet en kan doen. Hulp die in de eigen omgeving tot stand komt is vaak de beste hulp. Mensen die toch vastlopen willen we helpen in de eigen omgeving hulp te vinden of hen te helpen hun omgeving uit te breiden. De praktijk wijst uit dat ook dit leidt tot de meest duurzame oplossingen.

We gaan ons sterk maken voor een zorgvuldige indicatie en hulp bij het vormen van een eigen netwerk. Zo staan we voor de ontwikkeling van een krachtiger samenleving die zelf of met enige begeleiding van de overheid verder komt.

 #Waargaathetover? 

Preventie: een goed

en gezond leven

 

 #watdan? 

Een gezond leven in een gezonde stad. 

 #hoezodan? 

Wie wil dat niet? Een leven in goede gezondheid en daarin kunnen doen wat je belangrijk vindt, er kunnen zijn voor anderen. Gezondheid is iets waar je aan kunt werken en wat niet alleen te maken heeft met goede zorg. Een gezonde levensstijl bestaat uit verschillende onderdelen. De omgeving waar je deel van maakt, zinvolle activiteiten, beweging, spirituele ontwikkeling, gezond dieet. Het CDA wil dat de gemeente kan bijdragen aan een omgeving en omstandigheden waarin dat mogelijk is en initiatieven van mensen ondersteunen.

 #hoedan? 

Promoten van gezonde voeding en sporten vooral bij jongeren door meedoen met JOGG (jongeren op gezond gewicht), maar ook aandacht voor preventie van gebruik van alcohol en drugs.

Het onderhouden van de parken en het aanleggen van het beweegpark als plekken waar je kan wandelen en sporten en de plek waar oudere en jongere generaties Zoetermeerders elkaar ontmoeten.

 #waarheendan? 

Goed leven in een mooie stad, toename van het aantal jaren dat Zoetermeerders in goede gezondheid leven.

Omzien naar elkaar

 #waargaathetover? 
 

 #watdan? 

Het CDA wil dat Zoetermeerse inwoners die (ongewenst) eenzaam zijn actief worden geholpen om weer mee te doen in de samenleving. 

 #hoezodan? 

Veel Zoetermeers leven in eenzaamheid. Het CDA wil aandacht voor dit probleem en de trend van toenemende eenzaamheid keren. Meer dan 30% van de Nederlanders voelt zich gedurende kortere of langere tijd ongewenst eenzaam. Dat geldt voor ouderen, maar ook voor jongeren. Mensen die zich eenzaam voelen vragen vaak niet actief om hulp aan buren of familie. Ook komt het voor dat iemands omgeving geen hulp kan bieden. Het CDA wil dat elk mens zich omringt weet door anderen. Voor het CDA is het onverteerbaar dat mensen hun dagen doorbrengen in eenzaamheid.

 #hoedan? 

Eenzaamheid ontstaan niet van vandaag op morgen. Er gaat heel wat aan vooraf en elk verhaal van iemand die zich eenzaam voelt is anders. Wanneer eenzaamheid eenmaal is ontstaan, is het erg moeilijk dat te veranderen, dus we willen zoveel mogelijk voorkomen, door:

  • Laagdrempelige ontmoetingsplaatsen.

  • Plekken in de wijk waar je naartoe kunt lopen en in gesprek kunt raken.

  • Aandacht voor initiatieven waar mensen elkaar ontmoeten voordat hun mobiliteit afneemt.

  • Actieve bemoeienis met alles wat aan dagactiviteiten plaatsvindt.

  • Maatschappelijke stages en ontmoetingen over de generaties heen.

  • Steun voor diverse netwerken die mantelzorgers helpen en steunen met het op peil houden van de sociale contacten.

  • 'Expert' vrijwilligers die mensen die al eenzaam zijn onder de mensen brengen.

 

Het CDA wil dat maatschappelijke organisaties hierbij een helpende hand bieden. De gemeente kan hierbij ondersteunen door de signalerende aanpak nog meer te stimuleren met een belangrijke rol voor wijkverpleegkundigen.

 #waarheendan? 

Eenzaamheid maakt in Zoetermeer weinig kans te ontstaan. En als iemand eenzaam is, dan wordt die persoon geholpen.

 #waargaathetover? 

Persoonlijke kracht

 

 #watdan? 

Hulp bieden die werkt voor mensen die het nodig hebben.  

 #hoezodan? 

Mensen die hulp nodig hebben, doen dat niet zomaar. Vaak is er een lange weg afgelegd voordat er een vraag bij de gemeente komt. Echt helpen betekent dan mensen die geholpen worden zoveel als mogelijk zelf regie houden over de hulp en zo snel als mogelijk zonder hulp verder kunnen.

 #hoedan? 

Aansluiten op het leven dat mensen leiden met hun mogelijkheden, inzichten en persoonlijke omgeving (wijk/straat/gezin). Het vergt een gemeente die dat kan en begrijpt welke invloeden eraan bijdragen dat mensen tot een vraag komen en welke invloeden bijdragen aan een herstel vanuit eigen kracht (mogelijkheden, eigen inzichten en persoonlijke omgeving).

In alles wat te maken heeft met het organiseren en uitvoeren van hulp wordt gekeken wat het effect is voor degene die de hulp krijgt en hoe hij of zij daarmee echt geholpen is. Kwaliteit wordt afgemeten aan het uiteindelijke effect.

 #waarheendan? 

Het CDA wil een stad die werkt vanuit de persoonlijke kracht van haar inwoners. Waar mogelijk helpt de gemeente bij het ontwikkelen van persoonlijke kracht, en draagt zij bij aan de omstandigheden waarin dat kan. Ze biedt hulp die echt helpt.

Jeugdzorg

 #watdan? 

Het CDA wil dat kinderen veilig en gezond opgroeien in Zoetermeer. We willen dat Ieder kind in Zoetermeer een kans krijgt om tot zijn of haar recht te komen, om zich te kunnen ontplooien. Soms is hier tijdelijk hulp en ondersteuning bij nodig. We willen hulp bieden met als doel dat deze kinderen en jeugd kunnen opgroeien tot zelfstandige volwassenen en dat de stad Zoetermeer als geheel er beter van wordt.  

 #hoezodan? 

1 op de 5 jongeren in Zoetermeer krijgt jeugdzorg. Zoetermeer is de derde stad van Nederland waar de meeste kinderen in de jeugdzorg zitten. Het CDA vindt onbestaanbaar. We willen heel veel kinderen hulp en ondersteuning bieden. Maar we weten niet waarom dit zo zoveel kinderen in de zorg zitten. We weten ook niet wat de effecten van deze ondersteuning voor de kinderen betekent voor nu en in de nabije toekomst.

 #hoedan? 

Het CDA wil dat er een analyse komt met informatie vanuit de professionals, de ouders en de kinderen. We willen weten waarom kinderen hulp zoeken, wat komt er veel voor en zien we patronen. Kunnen voor de patronen ook andere oplossingen bedenken?  Misschien kunnen we tot een betere aanpak komen, een Deltaplan Jeugdzorg voor Zoetermeer. Vanuit dit Deltaplan kunnen we gerichter kijken wat echt nodig is, creëren we ruimte om te experimenteren. Kern daarvan zou moeten zijn dat jongeren en gezinnen als er hulp of interventies nodig zijn ook echt gelijk geholpen worden. Dat hoeft nadrukkelijk geen zorg te zijn, maar kan juist ook bestaan uit het leren, werken of ontwikkelen in andere omgevingen. Dat kan prima in en rond Zoetermeer en kan zowel voor de jongere als andere gezinsleden gelden. Verder valt te denken aan het helpen wegnemen van bureaucratische problemen rond bijvoorbeeld noodzakelijke hulpmiddelen als een gehoortoestel, ‘kleine’ problemen moeten niet tot grote gevolgen leiden bij de jongeren en diens gezin. Een “ontschotter” aanstellen (ophalen casuïstiek en vanuit een eigen budget direct een oplossing bieden, plus de ontschotte denkwijze overbrengen op de uitvoerende partijen).

 #waarheendan? 

Kinderen in Zoetermeer krijgen de kans om gezond en veilig op te groeien tot zelfstandige volwassenen die in staat zijn om het leven aan te kunnen.

 #waargaathetover? 
 
 #Waargaathetover? 

Inkoop van jeugdzorg

 

 #watdan? 

Het CDA wil dat de inkoop van jeugdzorgbehandelingen door de gemeente (via de ‘H10’)  effectiever wordt. Niet meer, maar beter!  

 #hoezodan? 

Veel jongeren in Zoetermeer maken gebruik van jeugdzorgbehandelingen en opnamen. Daardoor is in 2016 het daarvoor bestemde budget met 7 miljoen euro overschreden. De huidige inkoop is eerder het probleem dan de oplossing. Anders dan de wetgever beoogde gaat inkoop zelden tot nooit over kwaliteit en effectiviteit.

 #hoedan? 

Een kleine groep jongeren verbruikt het grootste deel van het budget zonder dat de effecten zichtbaar zijn. Daarom wil het CDA de komende jaren meer investeren in preventie en terugdringen van dure verblijven in tehuizen of instellingen (= residentiële zorg). We willen dat voor elke jongere die in residentiële zorg verblijft, duidelijk is dat herstel in een andere omgeving niet helpt, welk perspectief op terugkeer naar de thuissituatie er is en wat daarvoor nodig is.

 #waarheendan? 

De inkoop van jeugdzorg verrichten op basis van te behalen kwaliteit en effect.

 #Waargaathetover? 

Samenwerking met professionals bij complexe zorgsituaties

 

 #watdan? 

Het CDA wil dat de samenwerking met en tussen professionals bij complexe zorgsituaties beter gaat. 

 #hoezodan? 

De vragen die mensen stellen als zij zorg zoeken zijn grotendeels bepaalt door de omstandigheden waarin zij leven. Het CDA wil dat de professionele ondersteuning niet alleen oog voor het individuele belang of probleem hebben, maar ook voor de omstandigheden waarin problemen kunnen ontstaan.

Het CDA wil dat problemen doeltreffend worden aangepakt, zoveel als mogelijk in de eigen omgeving.

 #hoedan? 

Het CDA wil dat bereikte effecten van zorg een essentieel onderdeel van de aanbesteding is.

Professionals kunnen vaak een goed beeld schetsen van omstandigheden en invloeden die hebben geleid tot de huidige toestand van de patiënt of cliënt. Ze zijn deskundig in het stap voor stap grip krijgen op de situatie en kunnen dat staven met bereikte effecten.

 

Het CDA wil dat er een top 50 van probleemsituaties wordt opgesteld, die worden gevolgd op de effectiviteit van de behandeling.

 #waarheendan? 

We willen grip op problematische situaties waardoor er minder onrust in en rond gezinnen is. Doel is hogere maatschappelijke opbrengsten en een effectievere besteding van middelen.

 #Waargaathetover? 

Wijkteams

 

 #watdan? 

Meer samenwerking tussen wijkteams en eerstelijnszorg, in de eerste plaats huisartsen. 

 #hoezodan? 

Het CDA wil dat de samenwerking tussen professionals leidt tot passende hulp en zorg. Inwoners en gezinnen die van meer dan één team van hulpverleners afhankelijk zijn ervaren ook echt dat ze door een team geholpen worden. 

 #hoedan? 

Wijkteams werken structureel samen met huisartsen op onderwerpen als preventie en afstemming van hulp en zorg. Het wijkteam maakt zoveel als mogelijk gebruik van wat de sociale omgeving te bieden heeft aan hulp en zorg.

 #waarheendan? 

Een stad waarin mensen geholpen worden om zo lang mogelijk fit en gezond te blijven, waar hulp en zorg afgestemd is en zoveel mogelijk uit het eigen sociale netwerk komt.