Besturen van Zoetermeer 

Het CDA wil een gemeentebestuur dat zorgt dat inwoners zich thuis voelen in Zoetermeer. Een ‘schaalsprong’ naar 150.000 inwoners is een enorme opgave. Het is belangrijk dat er voor iedereen plaats is. Ook de Zoetermeerders die in armoede leven; andere sociale nood hebben en mensen zonder baan. Het gevoel van veiligheid, leefbaarheid, geluk van onze Zoetermeerders is onderdeel van de aandacht die we hebben voor elkaar. Het gaat niet alleen om de ‘stenen’. Het CDA kijkt liever naar de mensen in de stad, heeft liever dat het iedereen in de stad goed gaat, dan dat we allerlei grootse nieuwe projecten binnenhalen.

 #waargaathetover? 

Vanzelfsprekende samenspraak op een omgevingsbewuste en invoelende manier

 

 #watdan? 

Het CDA wil dat samenspraak een goed uitgevoerde vanzelfsprekendheid is bij beleidsvoornemens. 

 #hoezodan? 

De gemeente zorgt goed voor haar inwoners. Daar mogen we best trots op zijn. Toch gaat het in de communicatie tussen inwoners en gemeente weleens mis. Omgevingsbewustzijn en een goed inlevingsvermogen is dringend nodig – in de praktijk gaat het daar nog weleens mis. Het gemeentebestuur bestuurt de stad voor de Zoetermeerse inwoners, bedrijven en instellingen. Die inwoners, bedrijven en instellingen willen zelf ook meepraten en denken hoe zij de stad voor zich zien. De afgelopen jaren zijn veel samenspraaktrajecten goed verlopen, maar ook  verschillende  niet. Betrokken, gemotiveerde en meedenkende mensen zijn hierdoor zeer gefrustreerd. En dat terwijl we samenspraak een vanzelfsprekendheid willen laten zijn, die altijd goed wordt uitgevoerd.

 #hoedan? 

Het CDA wil dat de inwoners en belanghebbenden in een zo vroeg mogelijk stadium worden betrokken bij voorstellen (b.v. gewenste aanpassingen in een woonbuurt; de ontwikkeling van een visie op een winkelgebied; het maken van beleid voor een maatschappelijk onderwerp). Nieuwe plannen in de stad willen we zo veel mogelijk samen met de directbetrokkenen uitwerken. Het gaat immers om hún woonbuurt, winkelgebied of maatschappelijk onderwerp.

Het CDA wil dat de gemeente blijft communiceren over de plannen die in ontwikkeling zijn en inwoners zo vaak en breed mogelijk betrekt bij de plannen. En dat de communicatie op een omgevingsbewuste en invoelende manier plaats heeft. Inwoners zijn soms in het begin betrokken, anderen pas als plannen zichtbaar zijn. Dan lijkt het alsof het proces opnieuw begint, maar is wel nodig om draagvlak te krijgen voor plannen. Het allerbelangrijkste is dat inwoners weten waarover de samenspraak wel of niet gaat, waarbij het ook duidelijk is waarom dat zo is. Mensen willen gehoord en serieus genomen worden.

 #waarheendan? 

Vertrouwen van inwoners in de gemeente terugwinnen. Alle Zoetermeerse inwoners, bedrijven en instellingen worden in een vroegtijdig stadium betrokken bij besluiten, het is hen van tevoren duidelijk wat de impact van het traject is. Wanneer het uiteindelijke besluit anders is dan het traject heeft opgeleverd, kunnen zij begrijpen waarom dat zo is. 

Meer inbreng van inwoners bij veiligheids- en leefbaarheidsproblemen

 #waargaathetover? 
 

 #watdan? 

Een grotere rol van inwoners, bedrijven en instellingen bij het bepalen van de prioriteiten voor het veiligheids- en leefbaarheidstoezicht in Zoetermeer. 

 #hoezodan? 

Veiligheid bieden is een overheidstaak. Maar inwoners, bedrijven en instellingen kunnen daaraan bijdragen. Zo kunnen zij dienen als ‘ogen en oren’ voor wat er speelt in hun omgeving. Daar gebruik van maken versterkt de aanpak van onveiligheid. Meer inbreng van inwoners, bedrijven en instellingen bij de prioriteitstelling voor toezicht en handhaving vergroot ook het veiligheidsgevoel, mede omdat men zelf ‘aan de knoppen zit’.

 #hoedan? 

De burgemeester heeft de leidende rol om in samenspraak met inwoners een geaccepteerde veiligheidsaanpak vast te stellen. Daarbij dient vooraf duidelijk te zijn wat de mogelijkheden daartoe zijn. Verder wil het CDA een periodieke terugkoppeling van de door inwoners ervaren effecten. Het gaat immers niet alleen om de veiligheidscijfers in de statistieken, maar vooral om het veiligheidsgevoel van de inwoners. 

 #waarheendan? 

Een beter veiligheidsgevoel bij de Zoetermeerse inwoners, bedrijven en instellingen en een grotere tevredenheid over het beleid en de uitvoering van de handhaving.

 #waargaathetover? 

Jongereninspraak

 

 #watdan? 

Het CDA vindt het belangrijk dat jongeren participeren in en inspraak hebben in de gemeentepolitiek.  

 #hoezodan? 

Het kan voor een jongere, zeker als je nog niet mag stemmen, voelen alsof de politiek onbereikbaar is en niks voor ze kan betekenen. Andersom zijn jongeren voor de politiek een lastig bereikbare doelgroep. Het CDA vindt dat de politiek zich ook in moet zetten voor jongerenbelangen en de drempel voor jongeren om naar de politiek te stappen te verlagen

 #hoedan? 

We willen komen tot de vorming van een georganiseerde groep jongeren die zich inzet voor jongereninspraak in de politiek. Dit kan verschillende vormen hebben, zoals een jongerenraad of jongerenvertegenwoordigers.  

 #waarheendan? 

Op deze manier kan de politiek luisteren naar de wensen van jongeren en zich beter inzetten voor jongeren en Zoetermeer ook voor hen een thuis maken. 

 #waargaathetover? 

De gemeente in de wijken

 

 #watdan? 

Het CDA wil dat de wijkbewoners ook voor gemeentelijke taken, dienstverlening en andere zaken zo veel mogelijk terecht kunnen in hun eigen wijk, bij hun eigen gemeentelijke wijkteam.   

 #hoezodan? 

Veel wijkbewoners ervaren een steeds groter wordende afstand tot ‘de gemeente’. Waar in het verleden inwoners met vragen, problemen, klachten e.d. terecht konden in hun eigen wijk, bijvoorbeeld bij een wijkmanager of een wijkteam, zijn veel zaken nu alleen via het centrale stadhuis te regelen. Dat versterkt het gevoel ‘slechts’ één van de ruim 125.000 Zoetermeerders te zijn, in plaats van bewoner van de eigen wijk, buurt of straat.

 #hoedan? 

Het CDA wil dat iedere Zoetermeerse wijk een eigen wijkmanager en een eigen wijkteam heeft, zodat wijkbewoners met vragen, problemen, klachten e.d. over in hun wijk terechtkunnen. We willen dat de wijkmanager of het wijkteam zoveel mogelijk zaken zelf snel opgepakt en zo mogelijk oplost. Het “stadhuis” dient voor de grotere zaken als het halen van een paspoort en andere stadsbrede onderwerpen. 

 #waarheendan? 

Het CDA wil dat iedere Zoetermeerse wijkbewoner uiteindelijk voor gemeentelijke taken, dienstverlening en andere zaken zo veel mogelijk terecht kan in de eigen wijk, bij het eigen gemeentelijke wijkteam. ‘Het stadhuis’ is voor zo min mogelijk zaken aangaande de wijk nodig.

 #waargaathetover? 

Samenwerking met maatschappelijke organisaties

 

 #watdan? 

Maatschappelijke organisaties erkennen en (blijven) betrekken bij de gemeente.  

 #hoezodan? 

Maatschappelijke organisaties voegen iets toe aan de stad. Of dat nu cultuur is, een belangenorganisatie, zorg, welzijn of iets anders. Het CDA herkent in deze organisaties haar eigen waarden en het belang van tradities die inwoners samen met die organisaties dragen. Het CDA wil dat de gemeente een goede verbinding heeft met maatschappelijke organisaties en hun leden. 

 #hoedan? 

De gemeente (h)erkent de betekenis van maatschappelijke voor de stad en verbindt mensen met kennis en ervaring over het besturen van deze organisaties met elkaar. De gemeente kijkt welke belemmeringen zij weg kan nemen zodat de maatschappelijke organisaties hun doelstellingen kunnen waarmaken.  

 #waarheendan? 

Een gemeente waarin maatschappelijke organisaties hun bedoeling kunnen waarmaken en bijdragen aan een leefbare stad. 

 #waargaathetover? 

Samenlevingsgericht werken

 

 #watdan? 

Het Zoetermeerse gemeentebestuur neemt inwoners serieus. Inwoners weten zelf het beste wat er speelt in hun wijk, buurt of gezin en wat zij in hun wijk willen laten gebeuren.  

 #hoezodan? 

Het CDA kiest voor een meer samenwerkingsgerichte houding van de gemeente naar wijken en buurten toe, met ondersteuning in de vorm van kennis en expertise. Inwoners voelen zich onvoldoende verbonden met de gemeente. De stad is van de inwoners en in veel gevallen weten alleen zijzelf wat goed voor hen is. Soms is er synergie tussen beide (bijvoorbeeld bij de Balijhoeve), maar het kan nog beter. In de kern gaat het om het bundelen van expertise; buurtkracht vanuit de omgeving, en ambtelijke beleidskracht om goede kaders mee te geven. Beide zijn nodig om tot iets moois te komen.

 #hoedan? 

Het CDA wil dat de gemeente alleen iets doet als inwoners dat niet zelf beter kunnen en willen doen en helpt dat mogelijk maken. De gemeente is in staat om in de omgeving (wijk/buurt/straat) af te lezen wat wel en niet werkt, welke problemen om een aanpak van de gemeente vragen en welke problemen allang door de mensen zelf zijn opgelost. De gemeente investeert in een aanpak waarin het maatschappelijke initiatieven helpt mogelijk maken.

Bij initiatieven vanuit de samenleving verwachten wij dat de gemeente actief meedenkt en nagaat hoe het initiatief gerealiseerd kan worden. Zeker waar de gemeente nodig is voor een vergunning, door een bijdrage in de kosten of omdat wijzigingen in het beleid of bestemmingsplanningen nodig zijn.

 #waarheendan? 

Inwoners voelen zich verbonden met hun straat/buurt/wijk en nemen zelf initiatief als er wat nodig is. De gemeente bemoeit zich niet met zaken die mensen zelf kunnen doen. De gemeente helpt en steunt waar nodig en houdt zich vooral bezig met het scheppen van voorwaarden waarin inwoners zelf initiatief kunnen ontplooien. 

 #waargaathetover? 

Overbodige of conflicterende wet- en regelgeving terugdringen

 

 #watdan? 

Overbodige of conflicterende wet- en regelgeving willen we zoveel mogelijk voorkomen en teruggedrongen.  

 #hoezodan? 

Bedrijven en inwoners, maar ook instellingen, zoals buurt-, sport- en mantelzorgverenigingen hebben last van overbodige en conflicterende regels. Het bemoeilijkt hun functioneren. Overbodige regels zorgen vaak voor een onnodige administratieve last, wat bedrijven extra tijd en geld kost en waardoor instellingen soms maar geen vergunning, ondersteuning of subsidie meer aanvragen. Conflicterende regels maken dat bedrijven, inwoners of instellingen ‘het nooit goed kunnen doen’: òf ze houden zich aan de ene regel, maar overtreden daarmee de andere, òf andersom.

 #hoedan? 

Uit de landelijke CDA-actie in 2017 ‘Dat is toch niet te geloven’, waarbij bedrijven, inwoners en instellingen zijn opgeroepen om overbodige of conflicterende regels of enige andere vorm van onnodige regeldruk of bureaucratie te melden, zullen we de Zoetermeerse voorbeelden halen. Het CDA wil dat de gemeente deze regels schrapt of vereenvoudigd. Het CDA blijft alert op overbodige of conflicterende Zoetermeerse regels.

 #waarheendan? 

Alleen ècht noodzakelijke en eenduidige wet- en regelgeving. Voor wat betreft de politieagent, de verpleger/zorgverlener, de leraar etc. vertrouwen we op hun professionaliteit, zonder dat zij alleen maar volgens regeltjes moeten handelen of juist al hun handelingen schriftelijk moeten vastleggen. 

 #waargaathetover? 

Doelmatig gebruik van de financiële middelen

 

 #watdan? 

De gemeente dient ons belastinggeld sober, efficiënt en doelmatig uit te geven. Geen lastenverhoging voor de inwoners en bedrijven, anders dan inflatiecorrectie.

Het CDA wil sober geld uitgeven omdat wij de toekomst van onze kinderen en kleinkinderen niet willen belasten met schulden die wij nu maken. Efficiënt, omdat het CDA zoveel mogelijk voor Zoetermeer wil bereiken met het – per definitie altijd krappe – budget. En doelmatig, omdat iedere euro die wordt uitgegeven ten goede dient te komen aan de stad en de inwoners, bedrijven en organisaties in de stad.

Gemeentelijke maatregelen en voorzieningen kosten geld. Het geld komt van de belastingbetaler. Het overgrote deel van de inkomsten ontvangt de gemeente van de rijksoverheid. Slechts een gering deel van de inkomsten bestaat uit lokale belastingen en heffingen. Een nieuwe manier om met geld om te gaan is nodig nu een grote bron van inkomsten, nl. het verkopen van de grond, bijna niet meer beschikbaar is.

 #hoezodan? 

 #hoedan? 

Het CDA wil een gemeentelijke financieel beleid dat is gericht op een duurzaam begrotingsevenwicht en dat toeziet op efficiënt gebruik van de schaarse middelen. Het betekent dat spaargeld beschikbaar blijft voor latere projecten. Er is een nieuwe manier van begroten nodig om voor later voldoende geld over te houden.

Het verdelen van subsidies willen we transparanter en rechtvaardiger, zodat ze niet worden uitgedeeld op hoeveel ze opleveren, maar terecht komen waar Zoetermeer ze het hardste nodig heeft.

 #waarheendan? 

Een stad waar de begroting duurzaam in evenwicht is, budgetten effectief en efficiënt worden besteed en er geen schulden zijn.