Een kwaliteitsimpuls in de wijken van Zoetermeer 

Zoetermeer bestáát niet uit 10 wijken, maar is òpgebouwd uit 10 wijken, met daarin de verschillende buurten en wijken. Het welzijn in uw woonwijk en -buurt is waarschijnlijk méér van invloed op uw welbevinden dan het welzijn van Zoetermeer in het algemeen. Daarom besteden we hier aandacht aan enkele specifieke wijkaandachtspunten.

 #Waargaathetover? 

Leefbare wijken

 #watdan? 

Het CDA wil dat de wijkbewoners voor zo veel mogelijk terecht kunnen in hun eigen wijk, met name voor hun dagelijkse voorzieningen.  

 #hoezodan? 

Veel wijkbewoners, zowel gezinnen, jongeren als ouderen, ervaren de geconcentreerde nabijheid van winkels, openbaar vervoer, gemeentelijke wijkpost en zorgvoorzieningen in hun eigen wijk als een kwaliteit van onze stad. Het CDA sluit zich daarbij aan en kiest voor de menselijke maat bij het verder stimuleren van het voorzieningenniveau in de Zoetermeerse wijken.

 #hoedan? 

In het overzicht per wijk staat aangegeven wat het CDA als extra kwaliteitsimpuls wil doen.

 #waarheendan? 

Veilige, schone en leefbare wijken.

Buytenwegh

 • De adequate bestrijding van de criminaliteit en de overlast in de wijk willen we vasthouden.

 • We willen handhaving en toezicht, maar ook de zichtbaarheid en bereikbaarheid van de stadsmarshall en wijkpost verbeteren.

 • We willen oplossingen zoeken voor knelpunten die veroorzaakt zijn door de culturele verschillen in de wijk.

Centrum /Dorp

 • In het Stadshart willen we het opknappen van winkelpanden doorzetten, met name in en rondom het overdekte deel, de Passage, en het weer levendig maken van de Warande ondersteunen.

 • De gemeente dient te zorgen voor goede afstemming aangaande festiviteiten in het stadscentrum: in aantal, frequentie en gelijktijdigheid.

 • Parkeergelegenheid in het stadscentrum dient voor zowel de fiets als de auto veilig en gratis te zijn (waaronder het behouden van de 2 of 3 uur gratis parkeren in de parkeergarages).

 • De Dorpsstraat dient een goede verbinding met het Stadshart te krijgen. Verder willen we dat de bereikbaarheid goed blijft en dienen er gelijke parkeerregels te zijn.

 • Het onderhoudsplan voor het groen, waaronder de parkgebieden, willen we actualiseren

 • Het onderhoud van de haventjes en de uitlopers van de Zoetermeerse plas willen we verbeteren. We willen geen benzinemotoren op het Noord-Aa.

 • Het tegengaan van (zwerf)afval, zowel in en rondom het winkelcentrum als rondom afvalbakken in de rest van de wijk, willen we beter. Ook dient er aandacht te zijn voor het tijdig legen van afvalbakken.

 • We willen de parkeerproblemen in diverse delen van de wijk oplossen. We maken ons sterk voor het beter handhaven van de parkeervoorschriften.

 • We willen dat de Zoetermeerse plas blauwalgvrij is. We willen de gestarte experimenten goed evalueren en waar nodig op zoek gaan naar andere alternatieven.

De Leyens

Driemanspolder

 • We willen dat Driemanspolder een eigen wijkpost of -steunpunt krijgt. 

Meerzicht

 • We willen dat de handhaving en het onderhoud van de openbare ruimte, zoals het groen en de bestrating, verbeteren.

 • De zichtbaarheid van de stadsmarshall en de toegankelijkheid van de gemeente via de wijkpost willen we verbeteren.

 • We willen de openbaar-vervoermogelijkheden, met name ‘achterin’ de wijk verbeteren

.

Noordhove

 • We willen doorgaan met de opknapbeurt van het gebied rond het winkelcentrum, wijkcentrum ’t Span en het Aldo van Eyckpark

Oosterheem

 • We willen doorgaan met het versterken van ‘het groen en het water’ in de wijk.

 • De overlastproblemen van hangjongeren willen we aanpakken.

 • De veiligheid rondom de scholen, voor de schoolkinderen en voor anderen, willen we waarborgen.

 • De OV-verbindingen in het ‘buitengebied’ zowel naar Den Haag als naar Benthuizen, willen we verbeteren.

 • De in de wijk aanwezige voorzieningen voor de jeugd willen we laten ‘meegroeien’ met de leeftijdsopbouw in de wijk.

 • We willen meer recreatieve voorzieningen voor ouderen.

Palenstein

 • We willen een goede visie op het beheer en het behoud van het Palensteinpark.

 • We willen kijken naar de ontsluiting van de wijk.

 • We willen dat Palenstein een eigen wijkpost of -steunpunt krijgt.

 • Aantasting van het Balijbos, bijvoorbeeld door windmolens, willen we voorkomen.

 • We willen voldoende ouderenwoningen en wijkzorg in verhouding tot het aantal ouderen die nu wonen in de wijk.

 • Er willen meer en betere parkeervoorzieningen, o.a. voor gehandicapten en rondom de winkelcentra (blauwe zone).

 • Het voorzieningenpeil, zoals een postkantoor, wijkvoorzieningen op het voormalige Floriade-terrein en een bibliotheek, willen we behouden en verbeteren.

 • Rust en ruimte in de wijk willen wij behouden.

 • We willen bekijken of de ontsluitingswegen in en rondom de wijk (en ook anderre wijken) omwille van de geluidsoverlast kunnen worden bestraat met Zeer Open AsfaltBeton (ZOAB) of een ander geluidwerend wegdek, waardoor een geluidsreductie van tien decibel ten opzichte van het huidige zoab kan worden bereikt.

 

 • We willen meer kunstuitingen in de wijk.

Rokkeveen

Seghwaert

 • We willen dat - waar echt nodig – de vervanging van bomen voortzetten.

 • We willen goed en tijdig onderhoud van straten en plantsoenen in de wijk.

 • We willen de speelgelegenheden voor kinderen en jeugd in met name de Slotenbuurt uitbreiden.