Zoetermeer, een stad om   je thuis te voelen. 

- Voor de toekomst van onze kinderen -

 
 
 

Groei van dorp naar stad

Zoetermeer is de stad waar we thuis willen komen. Een stad die sinds 1962 van een dorp is uitgegroeid tot een volwaardige stad. Een stad die tot aan de gemeentegrenzen is volgebouwd, met zo’n 50.000 huizen waarin vele gezinnen wonen. Een stad die nu staat voor een nieuwe uitdaging: een stad te zijn voor verschillende generaties, verschillende culturen en verschillende mensen.

 

Sinds 1962 is er veel veranderd. Van binding in de ‘zuilen’ van toen, tot veel meer digitaal verlopende contacten nu. Elkaar in de ogen kijken, kan nu ook via het scherm van een laptop of telefoon. Begrip voor elkaar is minder vanzelfsprekend geworden en emoties - zowel positieve als negatieve- kunnen daarbij hoog oplopen. De wereld draait veel meer om de persoon, mogelijk gemaakt door technische ontwikkelingen die tijd- en plaatsonafhankelijk zijn geworden. De mogelijkheden lijken oneindig en het onvoorstelbare blijkt soms toch mogelijk. Tegelijk is het gevoel van onveiligheid en dreiging toegenomen; het gevoel minder grip te hebben op de omgeving en daardoor meer gebrek aan vertrouwen in de ander. Het lijkt een strijd van extremen, waar het midden is weggedrukt.

Waar staat het CDA voor?

Het CDA staat ook in deze turbulente tijden pal voor dat midden met onze waarden en uitgangspunten als ijkpunt. Want ondanks de extremen willen onze inwoners steun geven aan elkaar en deze ontvangen in tijden van nood (solidariteit). We blijven oog hebben voor de toekomst van onze omgeving (rentmeesterschap) en willen blijven bijdragen aan de maatschappij (gespreide verantwoordelijkheid). Daarbij willen we een overheid die de grenzen, die we met elkaar hebben afgesproken, ook handhaaft (publieke gerechtigheid). Het CDA wil de erfenis van onze ouders op een respectvolle wijze doorgeven aan onze kinderen, de inwoners in de stad zoveel mogelijk zelf het initiatief laten nemen voor activiteiten en deze te laten ondersteunen door de overheid. Het CDA wil het luisterend oor zijn voor de inwoners van Zoetermeer; evenwicht zoeken tussen economie en emotie; grenzen aangeven tussen jezelf en de anderen; diepgang zoeken door reflectie en betekenis geven. Het CDA wil deze waarden en uitgangspunten ook de komende jaren in Zoetermeer versterken.

De komende vier jaar

De komende vier jaar wil het CDA extra aandacht geven aan een kwalitatieve groei van de stad. Het gaat ons om de groei van de mensen, hoe inwoners van Zoetermeer elkaar daarbij helpen en daarmee de stad verder ontwikkelen. In gezinnen, op scholen, in de buurten, in verenigingen, kerkgemeenten en anderen verbanden waarin mensen samenkomen en samenleven. Groei gedijt het beste in goede aarde en met goede voeding. Groei is mogelijk in een omgeving waar je je veilig voelt en thuis voelt. Zoetermeer: een stad om je thuis te voelen.

Onderwerpen die niet in het verkiezingsprogramma staan

Met dit verkiezingsprogramma wordt niet beoogd om voor de komende vier jaar alle mogelijke kansen en bedreigingen, problemen en uitdagingen te voorspellen en van een pasklaar antwoord te voorzien Daarvoor verandert onze wereld veel te snel. Onderwerpen die hier om die reden niet aan bod komen, beoordelen wij op het moment dat zij spelen, op basis van de uitgangspunten van het CDA, zoals voor het hele programma geldt, rentmeesterschap, gespreide verantwoordelijkheid, publieke gerechtigheid en solidariteit.

De onderwerpen in dit verkiezingsprogramma kennen een vaste opbouw:

 
 #Waargaathetover? 

 #watdan? 

 #hoezodan? 

 #hoedan? 

 #waarheendan? 

 

Wat is het concrete onderwerp?

Wat is de doelstelling voor dit onderwerp?

Waarom is dat belangrijk?

Hoe kan dat doel gerealiseerd worden?

Wat is het uiteindelijke doel van dit onderwerp?

Thema's 

Zorg voor elkaar

Dat is wat een thuis kenmerkt voor het CDA. We willen horen wat Zoetermeerders voor elkaar doen, begrijpen wat zij daarbij wel en niet kunnen en hoe de gemeente hen daarin kan ondersteunen. We willen de relatief nieuwe mogelijkheden die de Wmo biedt, beter benutten door met Zoetermeerders samen te kijken naar wat écht helpt. Om dat voor elkaar te krijgen, willen we meer ruimte voor dialoog, de bureaucratie verder terugdringen. Ook willen we nieuwe manieren verkennen om betere resultaten krijgen, met veel aandacht voor preventie en een aanpak gericht tegen ziekmakende omstandigheden. Mensen kunnen soms kwetsbaar zijn. Een samenleving die een thuis biedt is dat niet en helpt mensen. Voor de kinderen en jongeren willen we een Deltaplan Jeugdzorg. 

Veiligheid

Buurtbewoners maken de buurt en maken dus ook de veilige buurt. Het CDA hoort de zorgen van Zoetermeerders over veiligheid. Gericht optreden en handhaving door de politie is daarbij in veel situaties geboden. Het bouwen aan een veiliger stad is ook nodig. Het CDA wil dat het minder vaak nodig is om in te grijpen, dat die veiligheidsincidenten niet gebeuren en dat Zoetermeerders zich gewoon veilig voelen. Bovenaan staat dat buurtbewoners zelf in staat zijn hun buurt veilig en leefbaar te houden en geholpen worden door gemeente en politie wanneer dat niet lukt.

Een nette omgeving draagt bij aan het veiligheidsgevoel en stimuleert dat de omgeving ook leefbaar blijft en gebruikt wordt. Het CDA wil beter onderhouden straten, parken en andere openbare omgeving, waar iedereen gebruik van kan maken, dat ook doet en elkaar daar kan ontmoeten. Hoe dat precies vormt krijgt, is aan de inwoners van die wijk, de ene wijk is de andere niet. Het is wel belangrijk dat er onderlinge samenhang en verbondenheid is en blijft tussen de wijken ten behoeve van de hele stad.

Goed

onderhouden wijken

Ruimte en toekomst

perspectief

Zoetermeer is altijd een stad van mogelijkheden en ruimte geweest. Dat tekent Zoetermeer en dat wil het CDA zo houden. De wijken bieden een dorpse geborgenheid waarin van alles te ontdekken valt. Overal zijn speelplekken op loopafstand. Er is ruimte voor nieuwe initiatieven en vernieuwingen waarmee Zoetermeerders hun toekomst vorm geven. We denken dan vooral aan ontwikkelingen die inspelen op behoud van onze leefomgeving en de energievoorziening voor de komende generaties. En we denken aan kansen voor nieuwe generaties om nu nog onvoorziene perspectieven te ontwikkelen. Zoetermeer is tenslotte een stad waarin iedereen zich thuis voelt, thuis wil komen en de kans heeft te groeien naar eigen inzicht en mogelijkheden.